اتاق فرار

سناريوى تاوان

از 4 تا 4 نفر
زمان 80 دقیقه
هر نفر 30 هزار تومان

درصد سختی : 80%
درصد ترس : 70%
اتاق فرار

سناریوی راهبه

از 3 تا 6 نفر
زمان 60 دقیقه
هر نفر 2۰ هزار تومان
محدودیت سنی : از ۱۵ سال تا 50 سال
درصد سختی : 75%
درصد ترس : 65%