اتاق مرگ

سناریوی راهبه

از 3 تا 6 نفر
زمان 60 دقیقه
هر نفر 2٠ هزار تومان
درصد سختی : 75%
درصد ترس : 65%